Customer Service

Algemene voorwaarden Reebok

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding; 2. Productverkoopvoorwaarden; 3. Gebruik van het Platform; 4.  Verkoopvoorwaarden Digitale Content; en 5.  Diversen, alsmede beleid, voorwaarden of documenten waarnaar een link is opgenomen in deze voorwaarden (gezamenlijk de ‘algemene voorwaarden’).

1. INLEIDING

Als u een bestelling voor een van onze producten plaatst via www.reebok.nl, of via een andere website of app waarin we naar deze algemene voorwaarden verwijzen (hierna gezamenlijk te noemen: het “Platform”),  komt nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is geaccepteerd, tussen u en adidas Benelux B.V, vennootschapsnummer 20034009, statutair gevestigd te Hoogoorddreef 9a, 1101 BA, Amsterdam, Nederland, btw-nummer NL 0039.03.175.B01, een koopovereenkomst tot stand, waarop deze algemene voorwaarden en met name de onderstaande productverkoopvoorwaarden van toepassing zijn. Reebok is een merk van de adidas group.

Als u een App downloadt en installeert of een Reebok-account aanmaakt, gaat u eveneens een overeenkomst aan met bovengenoemde Reebok-rechtspersoon. Deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder de voorwaarden voor gebruik van het Platform (hoofdstuk 3), zijn daarop eveneens van toepassing. Voor zover het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform of het aanmaken van de Reebok-account volgens het toepasselijke recht geldt als betaling, zijn ook de Verkoopvoorwaarden Digitale Content (hoofdstuk 4) van toepassing.

adidas AG is de moedermaatschappij van de adidas group, die meerdere gelieerde ondernemingen omvat, waaronder adidas Benelux B.V.  (hierna te noemen: ("Reebok/wij/ons").

2. PRODUCTVERKOOPVOORWAARDEN

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u online via het Platform producten bestelt.

2.1 Wanneer zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door ons. Dit betekent dat u instemt met deze verkoopvoorwaarden wanneer u (i) een Product bestelt via het Platform, (ii) een Product bestelt via een webpagina die rechtstreeks aan het Platform is gekoppeld of (iii) een aanbieding voor een Product van ons aanvaardt. Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met onze schriftelijke toestemming.

2.2 Producten

Wij hebben verschillende soorten producten, waaronder fysieke producten die volledig door ons zijn ontworpen en gemaakt (‘standaardproducten’) maar ook fysieke producten die weliswaar door ons zijn ontworpen maar door u kunnen worden gepersonaliseerd door uw eigen content toe te voegen, zoals uw naam, een speler of een nummer  (‘gepersonaliseerde producten’), gezamenlijk te noemen: ‘producten’.

Voor producten van een ‘limited edition’ of ‘limited production’ kunnen extra restricties gelden, bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van het aantal van dergelijke producten per consument. Deze extra restricties zullen via het Platform onder uw aandacht worden gebracht.

Alle producten die op het Platform worden getoond, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat het Platform  de daadwerkelijk beschikbare voorraad weergeeft, kan het dus voorkomen dat een op het Platform getoond product toch niet meer verkrijgbaar is.

Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldopname- en weergavetechnologieën of andere technische factoren. Reebok  is niet aansprakelijk voor dergelijke verschillen en afwijkingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan typefouten, productomschrijvingen of kennelijke fouten op het Platform.

2.3 Voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst met Reebok

U moet 16 jaar of ouder zijn om producten te kopen via het Platform.

U mag alleen als consument bestellen via het Platform, dus niet als wederverkoper.

U garandeert dat de gegevens die u in uw verzoek of bestelling aan ons verstrekt, juist en volledig zijn.

2.4 Hoe komt een overeenkomst met u tot stand?

 

Het onderstaande geldt voor alle soorten producten. Alle informatie op het Platform is slechts een ‘uitnodiging om te kopen’. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de producten te kopen die in uw bestelling staan vermeld.

Alle bestellingen die u plaatst, moeten eerst door ons worden aanvaard. Wij hebben te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren en/of een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens u of derden ontstaat. Als wij uw bestelling niet binnen tien werkdagen hebben bevestigd, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Wij kunnen naar eigen inzicht besluiten om uw bestelling niet te accepteren. Mogelijke gevallen waarin wij uw bestelling niet aanvaarden zijn:

 1. wanneer een op het Platform getoond product niet (meer) beschikbaar is;
 2. wanneer wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen krijgen;
 3. wanneer er verzendbeperkingen gelden voor een product;
 4. wanneer er bij een op het Platform getoond product sprake is van een (overduidelijke) fout, zoals een verkeerde prijs of een onjuiste omschrijving of afbeelding.
 5. wanneer wij uw bestelling om technische redenen niet kunnen verwerken;
 6. wanneer wij weten of redelijkerwijze vermoeden dat een bestelling is geplaatst met behulp van of via software of een robot, crawler, spider of ander geautomatiseerd middel of apparaat.

Indien wij (een deel van) uw bestelling niet aanvaarden, hebben wij het recht (een deel van) uw bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

In de hierboven onder a t/m f genoemde situaties behouden wij ons het recht voor om uw bestelling na de totstandkoming van de koopovereenkomst alsnog te annuleren en dus de koopovereenkomst op te zeggen. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail met uw bestelnummer, details van de producten die u heeft besteld en details van eventuele bezorgdiensten. Er is pas sprake van aanvaarding van uw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor de producten tussen u en ons wanneer u:

 1. een bevestiging van ons ontvangt dat de producten vanuit ons magazijn naar u zijn verzonden;
 2. ofwel een bevestiging van de vervoerder ontvangt dat de producten klaarliggen om door u te worden afgehaald (als deze optie beschikbaar is op het Platform en u ervoor heeft gekozen om deze bij een vestiging van de vervoerder af te halen) of dat de vervoerder de producten op het afhaalpunt heeft opgeslagen;
 3. ofwel een bevestiging van ons ontvangt dat de producten klaarliggen om door u te worden afgehaald bij de Reebok-winkel van uw keuze, indien deze optie beschikbaar is op het Platform en u ervoor heeft gekozen om de producten die u via het Platform heeft besteld en betaald, af te halen in een Reebok-winkel (Click & Collect).

NB: Het kan zijn dat de Click & Collect-service die beschikbaar is op het Platform in uw land, niet de mogelijkheid biedt om producten via het Platform te bestellen en te betalen (zoals beschreven onder 2.4.iii), maar wel om producten via het Platform te reserveren en vervolgens in een Reebok-winkel ter plaatse te kopen en te betalen. Een dergelijke Click & Collect-reservering is alleen mogelijk in bepaalde Reebok-winkels, namelijk die welke u tijdens het bestellen via het Platform kunt kiezen. Als u het gereserveerde product koopt, sluit u een koopovereenkomst met de door u gekozen Reebok-winkel ter plaatse. Dit betekent dat u de producten slechts kunt retourneren bij dezelfde winkel waar u ze heeft gekocht en conform het retourbeleid van die winkel. De onderstaande artikelen 2.13, 2.14 en 2.15 zijn daarom niet van toepassing omdat deze alleen gelden voor het retourneren van producten die via het Platform zijn gekocht.

2.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Reebok totdat u alle op grond van een of meer overeenkomsten aan ons verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, inclusief de kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren totdat de volledige eigendom op u is overgegaan.

2.6 Behandeling van producten

Wij wijzen u op de was- en onderhoudsvoorschriften die op de labels in de producten staan gedrukt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, inclusief behandeling daarvan die in strijd is met de voorschriften.

2.7 Een bestelling annuleren

Los van uw herroepingsrecht is het in beperkte gevallen mogelijk om een bestelling van standaardproducten te annuleren. Voor meer informatie, zie het Help-gedeelte van het Platform.

2.8 Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen staan vermeld in euro’s (€).Reebok behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voordat u een bestelling heeft geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

Wij kunnen bezorgkosten in rekening brengen. De bezorgkosten variëren per product en per type bezorging. Voor meer informatie, zie artikel 2.12 of kijk onder Bezorging in het Help-gedeelte van het Platform. Eventuele bezorgkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, gespecificeerd en opgeteld bij het totale bedrag van de bestelling.

2.9 Betaalmethoden

Kijk onder het Help-gedeelte van het Platform voor informatie over beschikbare betaalmethoden.

Reebok behoudt zich het recht voor om voor iedere bestelling een individuele credit check (kredietwaardigheidscontrole) uit te voeren overeenkomstig de Privacyverklaring van Reebok. Afhankelijk van de uitkomst daarvan behoudt Reebok zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden te weigeren.

2.10 Facturen

Indien wij ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behouden wij ons het recht voor om dit in elektronische vorm te doen en u stemt daarmee in.

2.11 Speciale aspecten van gepersonaliseerde producten

U kunt uw eigen tekst toevoegen om een product te personaliseren. Dat kan uw naam zijn, een spelersnaam en ‑nummer, of u kunt zo creatief zijn als u maar wilt. Houd het wel netjes. Wij behouden ons het recht voor om ongepast taalgebruik en merknamen te verwijderen. Houd er ook rekening mee dat sommige speciale tekens niet door ons systeem worden ondersteund.

Wij verzoeken u om geen namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te uploaden, aan te leveren, te kopiëren of anderszins openbaar te maken die:

 1. de naam weergeven of bevatten van producten, diensten, ondernemingen, organisaties of evenementen die aan iemand anders toebehoren;
 2. de naam of bijnaam van een (nog levende of overleden) beroemdheid weergeven of bevatten;
 3. inbreuk (kunnen) maken op handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden;
 4. bedreigend zijn, aanzetten tot geweld, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, seksueel expliciet of anderszins in strijd met de wet zijn; en/of
 5. naar het oordeel van Reebok anderszins onaanvaardbaar zijn.

Reebok behoudt zich het recht voor om personaliseringen, namen, woorden of formuleringen (of combinaties daarvan) af te wijzen die in een van de bovenstaande categorieën vallen. In dat geval wordt uw bestelling geannuleerd. Daarnaast heeft Reebok het recht een vergoeding te eisen die gelijk is aan de waarde van de bestelde producten.

NB: Wanneer u een bestelling voor gepersonaliseerde producten plaatst:

 1. verklaart en garandeert u dat de namen, woorden of formuleringen die u gebruikt, uploadt, aanlevert, kopieert of anderszins openbaar maakt ten behoeve van uw gepersonaliseerde product, niet in een van de bovenstaande categorieën vallen;
 2. stemt u ermee in om Reebok en gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die Reebok of gelieerde ondernemingen lijden of oplopen als gevolg van door u gebruikte, geüploade, aangeleverde, gekopieerde of anderszins openbaar gemaakt namen, woorden of formuleringen (inclusief op uw gepersonaliseerde product);
 3. verstrekt u Reebok en gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, volledig sublicentieerbaar recht om de door u aangeleverde namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te wijzigen ten behoeve van de uitvoering van uw bestelling; en/of
 4. voor zover de bestelling gepersonaliseerde producten betreft, heeft u geen bedenktijd, herroepingsrecht, retourrecht of recht op ontbinding (art. 6:230p sub f onder 1° BW).

2.12 Levering en bezorging

Wij leveren de producten op het door u opgegeven adres in Nederland. Wij kunnen alleen leveren op een huis- of kantooradres of een afhaalpunt van een vervoerder of, als u ervoor heeft gekozen de producten bij een Reebok-winkel af te halen, op het adres van de betreffende Reebok-winkel. In dat geval ontvangt u een e-mail waarin wij bevestigen dat de producten kunnen worden afgehaald. U stemt ermee in dat, mocht de bezorging niet zijn gelukt, de door ons ingeschakelde vervoerder de producten ook op een naburig adres of afhaalpunt mag bezorgen, waarna Reebok wordt geacht aan haar afleververplichting te hebben voldaan. De vervoerder zal  u informeren over de bezorging bij het naburige adres of afhaalpunt.

Bestellingen worden verzonden op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in het gebied waar ons magazijn zich bevindt. Houd daarom rekening met (nationale en/of regionale) feestdagen in uw land en in de Duitse plaats Rieste en/of het Verenigd Koninkrijk. Er wordt bezorgd op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in uw land. Denk eraan dat feestdagen per land en per jaar kunnen verschillen.

Voor nadere informatie over levertijden kunt u kijken bij de specificaties voor de diverse soorten bezorging onder Bezorging in het Help-gedeelte op het Platform. Levertijden zijn indicatief en gelden daarom niet als uiterste leverdatum. Het feit dat een levertermijn is overschreden, geeft u op zichzelf geen recht op schadevergoeding. In het onwaarschijnlijke geval dat er vertraging optreedt bij een spoedbezorging, kunnen wij echter besluiten u toch de volledige kosten van de spoedbezorging te vergoeden. Denk eraan dat voor gepersonaliseerde producten andere levertijden gelden. Als uw bestelling standaardproducten én gepersonaliseerde producten omvat, zal de levering van de gehele bestelling langer duren. Gepersonaliseerde producten kunnen ook afzonderlijk van eventuele andere bestelde producten worden bezorgd.

Voor zover redelijkerwijs mogelijk heeft Reebok het recht om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat u uw producten zo snel mogelijk ontvangt. Aan dergelijke deelleveringen zijn geen extra kosten verbonden. Mocht u ons echter zelf verzoeken om in delen te leveren, dan kunnen wij daarvoor extra bezorgkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Als wij een deel te laat leveren of als er sprake is van een onjuiste deellevering, geeft dat u niet het recht om eventuele andere delen van de bestelling te annuleren.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij – buiten onze schuld – na het sluiten van de koopovereenkomst (een deel van) uw bestelling niet of niet meer kunnen leveren, hebben wij het recht de koopovereenkomst te beëindigen. Wij zullen u daarover dan uiteraard zo snel mogelijk inlichten, waarna de reeds betaalde bedragen aan u worden gerestitueerd.

2.13 Retour- en herroepingsbeleid

Praktische informatie en instructies voor het retourneren van standaardproducten vindt u onder Retour in het Help-gedeelte op het Platform.

Indien u gerechtigd bent een koopovereenkomst met ons te herroepen (en dus uw standaardproducten overeenkomstig artikel 2.14 of 2.15 te retourneren), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Melding van herroeping en retournering van producten

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (adidas Benelux B.V, c/o Reebok Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederland) ) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden, maar dit is niet verplicht. U kunt de koopovereenkomst ook elektronisch herroepen door de verklaring van herroeping in te vullen op het Platform https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NL&brand=adidas&language=nl_NL. Als u van deze optie gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.

Om aan de in artikel 2.14 en 2.15 genoemde herroepingstermijnen te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van de betreffende herroepingstermijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Standaardproducten dienen (volgens de instructies op het Platform) te worden geretourneerd naar ons magazijn:

De eenvoudigste – en door ons geprefereerde – manier om uw producten te retourneren, is volgens het stappenplan onder Retour in het Help-gedeelte op het Platform. Daarmee worden in één keer de producten geretourneerd én worden wij in kennis gesteld van uw wens om de koopovereenkomst te herroepen. 

Als u uw producten retourneert volgens de bovenstaande instructies, nemen wij de retourkosten voor onze rekening. In sommige gevallen kunt u de vervoerder verzoeken het retourpakket op te halen, maar hiervoor kan de vervoerder u extra kosten in rekening brengen. De huidige extra kosten zijn te vinden onder Retour in het Help-gedeelte op het Platform. Retouren die niet aan de bovenstaande instructies voldoen, zijn voor uw eigen rekening en risico.

Zodra wij het/de geretourneerde product(en) hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij u dat per e-mail laten weten.

NB: Voor gepersonaliseerde producten gelden speciale voorwaarden omdat deze speciaal voor u zijn gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, betekent dit dat u deze niet op grond van de vrijwillige retourgarantie mag retourneren, tenzij er sprake is van productiefouten. 

2.14 Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht om een koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de producten in ontvangst heeft genomen, of, indien uw bestelling meerdere producten bevatte die afzonderlijk worden geleverd, de dag van levering van het/de laatste product(en) binnen deze bestelling (‘herroepingstermijn’).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van die termijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

U dient de producten onmiddellijk, doch in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van de koopovereenkomst in kennis heeft gesteld, in een geschikte verpakking terug te sturen of aan te bieden voor retournering overeenkomstig het retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de producten verstuurt voordat deze termijn is verstreken.

Als u een koopovereenkomst gedurende de herroepingstermijn herroept overeenkomstig ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.14, restitueren wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van de herroeping van de overeenkomst. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij een andere betaalmethode met u afspreken; in ieder geval brengen wij u voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen, of, indien dat eerder is, totdat u bewijs heeft overgelegd dat u de producten heeft geretourneerd.

Voor waardevermindering van producten hoeft u alleen te betalen als deze is te wijten aan het feit dat u bij het bekijken van de aard, kenmerken en werking van de producten onzorgvuldig heeft gehandeld.

Uitzondering op uw herroepingsrecht

U heeft geen recht op herroeping ingevolge artikel 2.14 of 2.15 voor overeenkomsten met betrekking tot:

de levering van producten die volgens uw eigen specificaties zijn gemaakt of duidelijk op uw persoonlijke wensen zijn afgestemd (gepersonaliseerde producten); en/of

de levering van producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan na levering een verzegeling is verwijderd.

2.15 Vrijwillige retourgarantie naast uw wettelijke herroepingsrecht

Onverminderd uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14 (en andere toepasselijke wettelijke rechten) verlenen wij u daarnaast een vrijwillige retourgarantie. Dit betekent dat u de koopovereenkomst na de herroepingstermijn gedurende nog eens 16 dagen zonder opgaaf van redenen kunt herroepen, zodat er in totaal een retourtermijn van 30 dagen (de ‘vrijwillige retourtermijn’) geldt als contractueel herroepingsrecht met betrekking tot standaardproducten.

NB: De vrijwillige retourtermijn geldt niet voor standaardproducten die als ‘hype-producten’ worden aangemerkt. Hype-producten omvatten maar zijn niet beperkt tot Yeezy. Wanneer u deze hype-producten bestelt, zullen wij u informeren dat de herroepingstermijn van 14 dagen van toepassing is.

Op deze vrijwillige retourgarantie gedurende de vrijwillige retourtermijn zijn de bepalingen in ons retour- en herroepingsbeleid (artikel 2.13) en de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Standaardproducten mogen niet gebruikt of beschadigd zijn (behalve in de zin van normaal gebruik om ze te bekijken) en moeten in de originele verpakking worden geretourneerd. Geretourneerde kleding wordt alleen geaccepteerd als het originele label niet is verwijderd. Het voorgaande heeft geen invloed op uw eerder beschreven wettelijke rechten, met name uw garantierechten en uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14.

Wij moeten de door u geretourneerde standaardproducten vóór het einde van de vrijwillige retourtermijn hebben ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om een retour te weigeren en betalen geen vergoeding op grond van deze vrijwillige retourgarantie voor geretourneerde standaardproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Als u een koopovereenkomst gedurende de vrijwillige retourtermijn herroept conform ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.15, restitueren wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen nadat wij de standaardproducten retour hebben ontvangen. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij met u een andere methode hebben afgesproken; wij brengen voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening.

2.16 Retourneren van gepersonaliseerde producten

Omdat gepersonaliseerde producten speciaal voor u worden gemaakt, accepteren wij geen retouren van gepersonaliseerde producten, behalve in geval van productiefouten, zoals uiteengezet in artikel 2.13. Als er sprake is van een fout in uw gepersonaliseerde product, wordt u verzocht voor retourinstructies met ons contact op te nemen via het Help-gedeelte op het Platform of via de hierna onder Overige Bepalingen vermelde contactgegevens.

2.17 Ruilbeleid

Onder bepaalde, door ons vast te stellen, voorwaarden kun je je product (het ‘oorspronkelijke product’) omruilen voor een ander product (het ‘nieuwe product’). Omruilen van producten geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het oorspronkelijke product dient te worden geretourneerd conform ons in artikel 2.13 t/m 2.15 opgenomen retourbeleid. Als je het oorspronkelijke product niet terugstuurt conform het retourbeleid, krijg je het aankoopbedrag mogelijk niet (volledig) gerestitueerd of kan het aankoopbedrag van het nieuwe product in rekening worden gebracht. De prijs van het nieuwe product is dezelfde als die van het oorspronkelijke product, ongeacht eventuele prijswijzigingen en/of wijzigingen in de toepasselijke belastingen. Op de bestelling van het nieuwe product zijn dezelfde voorwaarden voor retourzendingen (zie art. 2.13 t/m 2.15) en contractvorming van toepassing als op de bestelling van het oorspronkelijke product (zie art. 2.4), met dien verstande dat de bestelling van het nieuwe product – voor zover mogelijk – wordt beschouwd als een bestelling die is geplaatst op onze Website. Zie onze FAQ voor meer informatie over het omruilen van producten. 

2.18 Beschadigde of defecte producten

Bij Reebok staat kwaliteit voorop. Wij testen al onze producten grondig onder realistische omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze volledig geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. Reebok is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.

Geretourneerde producten worden onderzocht door de afdeling Kwaliteitsbewaking van Reebok. Indien de geretourneerde producten niet conform de koopovereenkomst zijn, met inbegrip van schade die het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties, heeft u recht op herstel van de schade of fout. Wanneer wij geld teruggeven voor defecte producten, krijgt u altijd het volledige aankoopbedrag terug.

Wij geven geen geld terug voor producten die:

 • ergens anders zijn gekocht dan via het Platform;
 • beschadigd zijn door verkeerd gebruik of nalatigheid (bijv. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, extreme hitte, scherpe voorwerpen enz.);
 • beschadigd zijn door verkeerd gebruik (bijv. het gebruik van hardloopschoenen voor veldsporten, of wandelschoenen als werkschoenen, enz.); en/of
 • beschadigd zijn door normale slijtage of waarvan de economische levensduur is verstreken.

Onze Klantenservice staat voor u klaar. U kunt altijd contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt ons bereiken via het Help-gedeelte op het Platform of via de hierna onder Overige Bepalingen vermelde contactgegevens.

3. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

3.1 Inleiding

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van het Platform, met inbegrip van de daarin vervatte software (“Software”).

  

Op uw toegang tot en gebruik van het Platform en de informatie, het materiaal, de producten en de diensten die via het Platform beschikbaar worden gesteld, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing, ongeacht of u via het Platform een account heeft dat gekoppeld is aan uw naam/en of uw contactgegevens (“Account”).  

 

U wordt verzocht deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u van het Platform gebruik maakt. Indien u verder gaat met het gebruik van of met het inloggen op het Platform nadat u gelegenheid heeft gehad om deze Gebruiksvoorwaarden door te lezen, erkent u dat Reebok het Platform bij wijze van tegenprestatie gratis aan u aanbiedt, in ruil waarvoor u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.  

 

Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u zich geen toegang verschaffen tot of gebruikmaken van het Platform.  

Voor zover het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform volgens het toepasselijke recht geldt als betaling, zijn de voorwaarden van hoofdstuk 4 van toepassing.

 

3.2 Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

 

Wij kunnen te allen tijde wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aanbrengen indien wij van oordeel zijn dat dit redelijkerwijze nodig is (bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen of in verband met de wet- en regelgeving). U ontvangt daarvan redelijkerwijze zo vroeg mogelijk vooraf bericht (bijvoorbeeld bij het inloggen op het Platform of via een kennisgeving, waarbij wij gebruikmaken van de contactgegevens die u aan ons hebt opgegeven, en/of op een andere door ons passend geachte wijze).  

 

In bepaalde omstandigheden kunnen wij u vragen om de nieuwste versie van het Platform te downloaden en/of akkoord te gaan met een nieuwe versie van deze Gebruiksvoorwaarden voordat u het gebruik van het Platform kunt voortzetten. Voortgezet gebruik van het Platform betekent dat u akkoord gaat met de nieuwe of gewijzigde voorwaarden en/of updates. 

 

3.3 Auteursrecht en eigendomsrechten

 

Alle content die op het Platform wordt getoond, waaronder mede begrepen tekst, graphics, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid en illustraties die bescherming genieten ingevolge de wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, behoudens Gebruikerscontent, (hierna gezamenlijk te noemen: "Content") is eigendom van Reebok en/of van de licentiegevers, leveranciers, tussenpersonen en/of Contentproviders van Reebok.  

 

U mag het Platform en de Content uitsluitend gebruiken voor het daarmee beoogde doel. Behoudens voor zover wij u anderszins via het Platform berichten, mag u documenten, geluidsopnames en filmpjes die op u het Platform aantreft, uitsluitend gebruiken voor privé-, informatie- en niet-commerciële doeleinden.  

 

Het is u niet toegestaan om wijzigingen in dit materiaal aan te brengen, dan wel de informatie of de werken die u op het Platform aantreft, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te vertonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen of daarvan afgeleide werken te maken.  

 

Behoudens voor zover dit is toegestaan volgens het toepasselijke auteursrecht, dient u zelf toestemming te verkrijgen voor hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op het Platform beschikbaar is.

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden is het verboden om bedoeld materiaal geheel of gedeeltelijk op een andere mobiele applicatie, website of online service te gebruiken.  

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op u en op het gebruik dat u van het Platform maakt. Het Platform, de daarin vervatte Content en alle daarmee verband houdende rechten blijven in uitsluitende eigendom toebehoren aan Reebok en zijn licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is u niet toegestaan om auteursrechtelijke, handelsmerkenrechtelijke of andere eigendomsaanduidingen op het materiaal dat u op het Platform aantreft, daarvan te verwijderen. 

 

3.4 Handelsmerken

 

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Reebok die als onderdeel van of in verband met het Platform worden gebruikt (gezamenlijk te noemen: "Merken") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de adidas Groep of van gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers van de adidas Groep. Het is u niet toegestaan om de Merken van Reebok op welke wijze dan ook te gebruiken, te kopiëren, te verveelvoudigen, opnieuw openbaar te maken, te uploaden, te posten, te verspreiden of te wijzigen, waaronder begrepen in reclame of publicitaire activiteiten in verband met de distributie van  materiaal op het Platform, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Reebok. Het gebruik van de Merken van Reebok op een andere mobiele applicatie, website of online service is niet toegestaan. Reebok verbiedt het gebruik van de Merken van Reebok als "hot" link op of naar een andere mobiele applicatie, website of online service, behoudens voor zover voor een dergelijke link vooraf goedkeuring is verleend. 

 

3.5 Software

 

De Software wordt u door Reebok verstrekt onder de volgende voorwaarden. Reebok verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie tot gebruik van de Software uitsluitend ter gebruik van het Platform. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald, is het u niet toegestaan om: (a) de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, (b) kopieën van de Software of van een gedeelte daarvan te distribueren aan derden, (c) de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te vertalen, daarop reverse engineering toe te passen, veranderingen daarin aan te brengen, te decompileren, te disassembleren of daarvan afgeleide werken te maken, behoudens voor zover zulks wettelijk is toegestaan, (d) de Software geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, uit te lenen, in sublicentie te geven, te verhuren, te distribueren of anderszins daarop trachten rechten te verlenen aan derden, dan wel (e) de Software geheel of gedeeltelijk te gebruiken als servicebureau of als serviceprovider van applicaties, dan wel derden geheel of gedeeltelijk toegang tot de Software te verlenen. De Software kan deels zijn aangeleverd door en/of in eigendom berusten bij derden.  

 

Het is u niet toegestaan om software of een robot, crawler, spider, page scraper of een ander geautomatiseerd middel of apparaat in te zetten voor (a) het verkrijgen van toegang tot het Platform of de daarin vervatte content, het kopiëren, beïnvloeden of monitoren van het Platform of de daarin vervatte content, dan wel het omzeilen van de structuur of presentatie van het Platform of de daarin vervatte content, dan wel voor (b) het verstoren van de werking van het Platform of van transacties die via het Platform worden verricht, het verstoren of beïnvloeden van iemands gebruik van het Platform, dan wel het helpen van derden bij de aankoop van een product via het Platform.

 

Het is u niet toegestaan om onbevoegde toegang tot een onderdeel of functie van het Platform of tot een aan het Platform gekoppeld systeem trachten te verkrijgen via hacking, password mining of andere illegale of onrechtmatige middelen. 

 

Bepaalde materialen van derden die aan Reebok zijn geleverd voor gebruik in samenhang met de Software vallen onder open-source-softwarelicentieovereenkomsten die samen met die materialen van derden zijn meegeleverd. Reebok maakt geen enkele aanspraak op de eigendom van deze open-source-software, welke software uitsluitend wordt geleverd conform het bepaalde in met die software meegeleverd licentieovereenkomsten. Dit betekent dat de hiervoor vermelde beperkingen ten aanzien van gebruik, eigendom, wijziging en andere bepalingen in verband met de Software niet van toepassing hoeven te zijn op deze open-source software.  

 

3.6 Juistheid van gegevens

 

Wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op het Platform volledig, juist en actueel is. Ondanks onze inspanningen is dat wellicht niet altijd het geval. Wij zijn echter niet verplicht om deze informatie te onderhouden of te actualiseren. U dient derhalve niet op deze informatie te vertrouwen. Wanneer u dat wel doet, doet u dat voor eigen risico. 

 

3.7 Minderjarigen

Voor het inloggen op of gebruik van het Platform dient u minimaal 16 jaar te zijn.  

 

3.8 Aanlevering van gegevens door u 

 

Wanneer u gegevens over uzelf aan ons of aan andere gebruikers van het Platform verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een Account, dient u:

(a) juiste, actuele gegevens te verstrekken en zich niet voor te doen als een ander en (b) deze gegevens te onderhouden en terstond bij te werken, zodat de gegevens juist en actueel blijven. Indien u gegevens over uzelf verstrekt die onjuist of onvolledig zijn dan wel wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, behouden wij ons het recht voor om een door u aangemaakt account op te schorten of te beëindigen, te weigeren om via het Platform diensten aan u te leveren en/of aan u alle huidige of toekomstige gebruik van het Platform of enig onderdeel daarvan te ontzeggen. 

 

3.9 Gebruikerscontent 

 

U begrijpt dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u en andere gebruikers van het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar maken, waaronder begrepen de informatie die wordt verstrekt bij het aanmaken van een Account en informatie die u deelt met of beschikbaar stelt aan andere gebruikers van het Platform ("Gebruikerscontent"), onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen dan wel onder de verantwoordelijk vallen van degene van wie die Gebruikerscontent afkomstig is. Dit betekent dat u – en niet wij - verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die via het Platform door u wordt geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, getoond of anderszins via het Platform beschikbaar wordt gesteld.  

 

Wij voeren geen beheer over de geposte Gebruikerscontent en als zodanig wordt de juistheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikerscontent niet door ons gegarandeerd. De Gebruikerscontent is voorts uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en niet als vervanging van professioneel medisch advies of een professionele medische diagnose of behandeling. U begrijpt dat u door gebruik van het Platform in contact kunt komen met aanstootgevende, onzedelijke of verwerpelijke Gebruikerscontent.  

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent en niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door Gebruikerscontent of door uw gebruik daarvan of door de omstandigheid dat u zich op Gebruikerscontent heeft gebaseerd. 

 

Door het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent, verklaart u dat: 

 

 • u rechthebbende bent van alle rechten op die Gebruikerscontent; 

 

 • u afstand heeft gedaan van alle eventuele "morele rechten" op die Gebruikerscontent, waaronder mede begrepen het recht om als maker van die content te worden aangemerkt; 

 

 • u gerechtigd bent om die Gebruikerscontent op grond van deze Gebruiksvoorwaarden door ons te laten gebruiken;

 

 • alle door u geposte Gebruikerscontent juist is, niet strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, geen schending oplevert van het bepaalde in een contract of overeenkomst waaraan u nu of in de toekomst gebonden bent, geen schending oplevert van de geldende wet- en regelgeving en geen schade toebrengt aan natuurlijke of rechtspersonen; en 

 

 • u minimaal 16 jaar bent. 

 

3.10 Licentieverlening door u aan Reebok voor Gebruikerscontent 

 

Door het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent, verleent u aan ons een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht van sublicentie) tot gebruik, verveelvoudiging, vertoning, aanpassing, wijziging, openbaarmaking of verspreiding van die Gebruikerscontent of van een gedeelte daarvan in welke vorm of via welk medium of welke (reeds bekend of nog te ontwikkelen) technologie dan ook als onderdeel van of in verband met het Platform.  

 

Wij mogen Gebruikerscontent wijzigen of aanpassen, onder andere voor verzending, vertoning of verspreiding via netwerken en ter voldoening aan de eisen van netwerken, diensten of andere media. Wij of anderen kunnen geheel naar eigen inzicht verwijzen naar uw naam of naar een andere identifier die u bij het posten van Gebruikerscontent heeft verstrekt. U belooft dat wij door openbaarmaking en gebruik van uw Gebruikerscontent geen inbreuk maken op de rechten van derden. 

 

3.11 Recht van Reebok om gebruik te maken van Gebruikerscontent 

 

Alle door u via het Platform geüploade, geposte, verzonden, openbaar gemaakte, getoonde of anderszins beschikbaar gestelde Gebruikerscontent kan door Reebok worden aangewend conform ons Privacybeleid. Reebok behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent op het Platform naar eigen inzicht te wijzigen, te comprimeren of te verwijderen of om te weigeren Gebruikerscontent te posten. Reebok garandeert niet dat u de Gebruikerscontent die u in verband met het Platform beschikbaar heeft gesteld, kunt aanpassen of verwijderen. Wij hebben geen enkele geheimhoudingsverplichting ten aanzien van de door u via het Platform beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.  

 

3.12 Uw gedrag 

 

U verbindt zich tot naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op uw toegang tot en gebruik van het Platform. Voorts onthoudt u zich van: 

 

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent waarvan u weet dat deze vals, onjuist of misleidend is; 

 

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die in strijd is met de wet- of regelgeving (waaronder mede begrepen op het gebied van exportcontroles, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, discriminatie en misleidende reclame);  

 

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die schadelijk, bedreigend, grof, treiterend, beledigend, vulgair of onzedig is, inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer, hatelijk is, op grond van ras of afkomst discrimineert of anderszins verwerpelijk is of op welke wijze dan ook schadelijk is voor minderjarigen; 

 

 • het vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identifiers om de oorsprong van via het Platform verzonden Gebruikerscontent te verhullen; 

 

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent ten aanzien waarvan u wettelijk, contractueel noch op vertrouwelijke basis het recht heeft om deze beschikbaar te stellen (zoals voorkennis, of bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die u in het kader van een dienstverband of ingevolge een geheimhoudingsovereenkomst ter kennis is gekomen of aan u is medegedeeld); 

 

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht van wie dan ook; 

 

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, pyramidespel of andere vorm van werving; 

 

 • het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die door een andere gebruiker van het Platform is verstrekt (of een afbeelding of foto van die Gebruikerscontent) op een andere website, mobiele applicatie of online dienst zonder voorafgaande toestemming van die gebruiker; 

 

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van materiaal met daarin een softwarevirus of andere computercode, bestand of programma die/dat bedoeld is om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken; 

 

 • het verrichten van handelingen die aan een goede werking van het Platform in de weg staan, de veiligheid van het Platform in gevaar brengen of anderszins schade toebrengen aan het Platform of aan materiaal dat of informatie die via het Platform beschikbaar is; 

 

 • het trachten te verkrijgen van onbevoegde toegang tot een onderdeel of functie van het Platform, tot andere systemen of netwerken die aan het Platform zijn gekoppeld, tot onze servers of de servers van onze serviceproviders of tot een of meer op of via het Platform aangeboden diensten, waaronder mede begrepen via hacking, password mining of andere onrechtmatige middelen; 

 

 • het onderzoeken, scannen of uittesten van de kwetsbaarheden van het Platform of van een daaraan gekoppeld netwerk, of het omzeilen van de authenticatiemaatregelen op het Platform of op een daaraan gekoppeld netwerk; 

 

 • overeenkomstig artikel 3.5, het aanwenden van geautomatiseerde middelen om informatie of Content van het Platform te verzamelen of anderszins toegang tot het Platform te verkrijgen, waaronder mede begrepen via het gebruik van technische tools zoals robots, spiders or scrapers, zonder onze voorafgaande toestemming; 

 

 • het oogsten of anderszins verzamelen en opslaan van gegevens over andere gebruikers van het Platform, waaronder begrepen e-mailadressen; 

 

 • het installeren van software, bestanden of codes waarvoor de gebruiker van een computer of apparaat geen toestemming heeft gegeven of waarmee geheel of gedeeltelijk de controle wordt overgenomen over het verwerkingsprogramma van een computer of apparaat zonder dat de gebruiker daarvan daartoe toestemming heeft verleend; dan wel 

 

 • het verstoren of manipuleren van de werking van het Platform of van de daaraan gekoppelde servernetwerken of het niet in acht nemen van de eisen, procedures, beleid of regels van de aan het Platform gekoppelde netwerken. 

 

3.13 Links naar websites en online diensten die eigendom zijn van derden of door derden worden beheerd

 

Om u van dienst te zijn, kunnen op het Platform links worden opgenomen naar websites en/of online diensten die eigendom zijn van derden of door derden worden beheerd of wordt u zo nu en dan naar deze websites of diensten doorverwezen. Ook kan het Platform op uw verzoek een koppeling maken naar sociale netwerkwebsites die niet van ons zijn en ook niet door ons beheerd worden. 

  

Deze websites en online diensten zijn buiten onze macht gelegen en u aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de juistheid, de verzameling, het gebruik of de verstrekking van informatie, naleving van auteursrechten, rechtmatigheid, fatsoen of overige aspecten van deze websites en online diensten, waaronder begrepen de werking daarvan en de daarop of via die websites of diensten getoonde content. Het opnemen van een dergelijke link op het Platform betekent niet dat wij onze goedkeuring geven aan die website of online dienst of aan de daarop of via die website of dienst getoonde content of betrokken zijn bij de uitvoerders van die website of dienst. U gaat ermee akkoord dat u ons niet verantwoordelijk houdt voor schade die mocht voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van een gelinkte website of online dienst. 

 

3.14 Registratie en wachtwoorden 

 

Voordat u toegang krijgt tot bepaalde pagina’s op het Platform kunt of moet u zich registreren of een login-ID en wachtwoord aanvragen. U bent uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw login-ID en wachtwoord en voor alle gebruik van uw login-ID, wachtwoord en/of account, ongeacht of u hiervoor toestemming heeft gegeven. U dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegd gebruik van uw login-ID, wachtwoord of account en van andere veiligheidsinbreuken waarbij via uw account toegang tot het Platform is verkregen. U erkent dat u door ons aansprakelijk kan worden gesteld voor door ons of door een andere natuurlijke of rechtspersoon geleden schade als gevolg van de omstandigheid dat uw login-ID, wachtwoord of account door iemand anders is gebruikt omdat u geen redelijke maatregelen heeft genomen om uw accountgegevens veilig en geheim te houden. 

 

3.15 Functioneren van het Platform en beëindiging van de overeenkomst 

 

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om al dan niet met voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen inzicht: (i) het functioneren van het Platform of uw toegang tot het Platform of de tussen u en ons ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen om welke reden dan ook, waaronder mede begrepen schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, (ii) het Platform geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen, en/of (iii) het normale functioneren van het Platform geheel of gedeeltelijk te onderbreken, voor zover zulks nodig is voor routinematig of overig onderhoud, foutherstel of om andere wijzigingen in het Platform aan te brengen, onder meer in verband met veranderingen in de technische omgeving of functionaliteiten, veranderingen in het aantal gebruikers of verbeteringen in de dienstverlening. 

 
Ingeval beëindiging van de ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst om welke reden dan ook geldt dat: 

 • alle aan u ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten komen te vervallen; 
 • u alle activiteiten die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden mag verrichten, onmiddellijk dient te staken, waaronder begrepen uw gebruik van het Platform; 
 • u het Platform onmiddellijk dient te wissen of te verwijderen van uw apparaat of apparaten en alle alsdan in uw bezit zijnde of binnen uw macht gelegen kopieën van het Platform of van onderdelen daarvan onmiddellijk dient te vernietigen en op ons verzoek schriftelijk bewijs aan ons (of aan een door ons aan te wijzen vertegenwoordiger) dient te verstrekken dat u dit inderdaad heeft gedaan. 

 

U kunt deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving om welke reden dan ook beëindigen door de App te verwijderen. De wijze waarop u dit kunt doen, hangt af van uw apparaat. Om de App te verwijderen, kunt gebruikmaken van de applicatiemanager die bij uw apparaat is meegeleverd of de handleiding van uw apparaat raadplegen. 

 

De onderdelen “Licentieverlening door u aan Reebok voor Gebruikerscontent” en “Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden schade” blijven na beëindiging van de ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst onverminderd van toepassing. 

 

 

3.16 Toegang tot het Platform  

 

Reebok en gelieerde ondernemingen garanderen niet dat de functionaliteit van het Platform zonder storingen of fouten functioneert en dat gebreken zullen worden hersteld. 

Het Platform kan zonder bericht vooraf geheel of gedeeltelijk door ons worden opgeschort, gewijzigd of opgeheven.  

 3.17 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden schade 

 

Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor door ons veroorzaakte, voorzienbare schade. Indien wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor de door u geleden schade die het voorzienbare gevolg is van onze tekortkoming of het door ons niet betrachten van redelijke zorgvuldigheid en kennis en kunde. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor schade die niet voorzienbaar is. Schade is voorzienbaar wanneer het duidelijk is dat deze zal ontstaan of wanneer u en wij op het moment dat u met deze voorwaarden akkoord gaat, weten dat deze zou kunnen ontstaan. 

Onze aansprakelijkheid jegens u wordt niet door ons beperkt of uitgesloten in die gevallen waarin dat in strijd zou zijn met de wet. Daaronder wordt mede verstaan onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel door onze nalatigheid of door de nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers of als gevolg van bedrog of een verkeerde voorstelling van zaken. 

Indien door ons geleverde digitale content gebrekkig is en schade toebrengt aan een apparaat of digitale content van u, zullen wij die schade herstellen of u een vergoeding betaling. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen als u ons advies had opgevolgd en een gratis beschikbaar gestelde update had geïnstalleerd, of voor schade die door u is veroorzaakt doordat u de installatieinstructies niet correct heeft opgevolgd of niet over de door ons aanbevolen minimale systeemeisen beschikt. 

Het Platform is bedoeld voor thuis- en privégebruik. Indien u het Platform voor commerciële, bedrijfsmatige of wederverkoopdoeleinden gebruikt, zijn wij jegens u niet aansprakelijk voor winst- of omzetderving, bedrijfsonderbrekingen of gemiste commerciële kansen. 

 

3.18 Als wij onze rechten uit deze overeenkomst tijdelijk niet uitoefenen, kunnen wij dat later alsnog doen 

 

Indien wij onze rechten uit deze overeenkomst tijdelijk niet uitoefenen, kunnen wij dat later alsnog doen. Indien wij niet onmiddellijk eisen dat u uw verplichtingen ingevolge deze voorwaarden uitvoert of ingeval van wanprestatie eventuele maatregelen jegens u tijdelijk opschorten, betekent dit niet dat u uw verplichtingen niet langer hoeft na te komen en kunnen wij alsnog op een later tijdstip maatregelen tegen u treffen. 

4. VERKOOPVOORWAARDEN DIGITALE CONTENT

4.1 Wanneer zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ons Platform voor zover het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform volgens het toepasselijke recht geldt als betaling. U stemt in met deze verkoopvoorwaarden wanneer u het Platform gaat gebruiken, bijvoorbeeld door het aanmaken van een Reebok-account. Van deze verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk met ons is overeengekomen.

Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toegang tot het Platform en mag u het Platform niet gebruiken.  

4.2 Conformiteit; updates

Bij Reebok staat kwaliteit voorop en wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat ons Platform aan de overeenkomst voldoet.

In het kader van deze wettelijke verplichting zullen wij u van tijd tot tijd veiligheids- en technische updates aanbieden en u verzoeken deze te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze updates onverwijld te installeren en te zorgen dat het besturingssysteem van uw eindapparaat wordt bijgewerkt als dit nodig is voor dergelijke updates. Als u de door ons ter beschikking gestelde update niet installeert, zijn wij niet aansprakelijk voor non-conformiteit van het Platform als gevolg van het ontbreken van die update.

Indien ons Platform niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst, heeft u het recht om dit gebrek te laten herstellen. Uw recht om zich op non-conformiteit te beroepen, vervalt twee (2) jaar na de levering van het Platform. U dient in redelijkheid uw medewerking te verlenen om te beoordelen of de oorzaak van de non-conformiteit te wijten is aan uw digitale omgeving. Indien u deze medewerking niet verleent, berust de bewijslast ten aanzien van conformiteit bij u.

4.3 Gebruikerscontent; gevolgen van beëindiging

Indien u Gebruikerscontent heeft geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, getoond of anderszins via het Platform beschikbaar heeft gesteld, geldt in geval van beëindiging van de overeenkomst het volgende:

 • De rechten die overeenkomstig paragraaf 3.11 zijn verleend met betrekking tot Gebruikerscontent, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, komen te vervallen. Dit is echter niet van toepassing indien dergelijke Gebruikerscontent:
  • nutteloos is buiten de context van het Platform,
  • uitsluitend samenhangt met uw gebruik van het Platform,
  • door ons is geaggregeerd met andere gegevens en niet kan worden gedesaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kan worden gedesaggregeerd, of
  • door u samen met andere klanten is gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de Gebruikerscontent nog steeds kunnen gebruiken.

Met betrekking tot Gebruikerscontent die persoonsgegevens bevat, prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.

Met betrekking tot Gebruikerscontent die persoonsgegevens bevat, prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.

5. DIVERSEN


5.1 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over het Platform of de algemene voorwaarden van Reebok , of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice via het Help-gedeelte op het Platform.

U kunt ook schrijven naar het onderstaande adres:

Klantenservice
Hoogoorddreef 9A

1101 BA Amsterdam

Nederland

5.2 Voorrang

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Reebok  en content in andere delen van het Platform of in links, prevaleren de algemene voorwaarden in dit document.

5.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden van Reebok

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Op het gebruik van het Platform en elke overeenkomst tussen u en ons is de versie van de algemene voorwaarden van Reebok van toepassing die van kracht is op het moment dat u de bestelling via het Platform plaatst of op de dag dat u het Platform gebruikt (indien van toepassing).

Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van Reebok.

5.4 Gegevensbescherming

Reebok  respecteert de privacy van personen die het Platform gebruiken. Uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt om onze noodzakelijke contractuele verplichtingen na te komen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, het soort gegevens dat wij verzamelen, hoe en voor welk doel wij uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden wij gegevens vrijgeven, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

5.5 Scheidbaarheid

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden van Reebok dienen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgesplitst en geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van Reebok.

5.6 Uitbesteding en cessie

Reebok  behoudt zich het recht voor om onze rechten en verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden van Reebok geheel of gedeeltelijk uit te besteden, over te dragen, te cederen of te noveren, op voorwaarde dat uw rechten op grond van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden uit te besteden, te cederen of anderszins over te dragen zonder onze schriftelijke toestemming.

5.7 Overmacht

Reebok  zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de nakoming of het niet nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden wanneer zulks het gevolg is van een omstandigheid die in redelijkheid buiten de macht van Reebok  ligt.

5.8 Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden van Reebok is Nederlands recht van toepassing. Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit heeft geen invloed op de toepasselijke dwingendrechtelijke regels volgens het recht van uw woonland.

Eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, kunt u naar eigen keuze voorleggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, of aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit laatste een EU-lidstaat is, welke rechters – met uitsluiting van alle andere – bevoegd zijn om dergelijke geschillen te beslechten. Reebok  zal eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, voorleggen aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit een EU-lidstaat is, of anders aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

5.9 Informatie over batterijen

In sommige door Reebok  verkochte producten zitten batterijen.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor geeft duidelijk aan dat er sprake is van wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten. Onder het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak kunnen de chemische aanduidingen van de betreffende gevaarlijke stoffen worden vermeld. Voorbeelden zijn Pb (lood), Cd (cadmium) en Hg (kwik).

Oude wegwerpbatterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. U kunt deze gratis inleveren bij het gemeentelijke inzamelpunt of bij een winkel. U kunt gekochte batterijen en oplaadbare batterijen na gebruik ook persoonlijk bij ons inleveren (zonder apparaat). Stuur geen batterijen per post op.

Versie december 2021

 

BIJLAGE 1 bij deze algemene voorwaarden

Modelformulier voor herroeping

Aan

adidas Benelux B.V.
c/o Reebok Customer Service,
Returns department,
Hoogoorddreef 9A

1101 BA Amsterdam

Nederland

Ik /Wij* deel/delen u hierbij mede dat ik/wij* mijn/onze* koopovereenkomst voor de volgende goederen herroep(en):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Besteld op*/Ontvangen op*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Naam consument(en) en bestelnummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres consument(en):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum/Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.